Wednesday, November 8, 2017

Sasa





Sasa actions. 1


Sasa actions 2




Sasa actions 3




Sasa actions 4




Sasa 5

Fuataimi commands

Pati: Clap
Lua Pati: 2 claps
Tolu Tolu fa: 3,3,4 Claps
Ra ma le taika: Roar like a tiger
Uma ma le povi: Moo like a cow
Tagi ma le pussycat: Meow like a pussy cat












No comments:

Post a Comment